Kompetence školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích progamů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy pro příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy

 

Školskou radu svolává předseda 2x do roka a z každé schůze se provádí zápis, který je veřejně přístupný. Zápis je uložen ve škole, kde je možné si ho prohlédnout.

Složení školské rady

Pro nové funkční období byli dne 1. 9. 2016 zvoleni zástupci rodičů. Následně členové školní rady zvolili předsedu. Stala se jím paní Maroši.

Školská rada pracuje ve složení těchto členů:

Předseda: Monika Maroši

Ivana Urbánková, ivanka.urbankova@seznam.cz
Iva Šimůnková, ivasimu@seznam.cz
Gabriela Sommerová

Zástupci rodičů:
Linda Hrušková, lindulka.hruskova@seznam.cz
Martina Haspeklová, martina.hasp@seznam.cz
Monika Maroši, marosi@merhautovo.cz

Zástupci školy:
Hana Volfová, volfha@seznam.cz
Jana Musilová, musilova.zspredmerice@seznam.cz
Marie Landová, mariel@seznam.cz

Menu

Informujeme

Plánované akce

24.10. Dýňové tvoření a lampiónový průvod obcí

14.11. Třídní schůzky

1.12. Rozsvícení vánočního stromu

5.12. Mikulášské tvoření

9.12. Divadélko ve škole

13.12. Praha - Rudolfinum

29.2. Masopust

3.4. Vynášení Morany

16.4. Třídní schůzky