ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou
ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou

Školská rada


Kompetence školské rady

  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích progamů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje výroční zprávu školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy pro příští rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní zprávy

Školskou radu svolává předseda 2x do roka a z každé schůze se provádí zápis, který je veřejně přístupný. Zápis je uložen ve škole, kde je možné si ho prohlédnout.

Složení školské rady

Pro nové funkční období byli dne 1. 9. 2021 zvoleni zástupci rodičů. Následně členové školní rady zvolili předsedu. Stala se jím.

Školská rada pracuje ve složení těchto členů:

Předseda:

Zástupce obce:

Ing. Máslíková

Zástupce rodičů:
Markéta Jirků, 

Zástupce školy:
Jana Musilová, jana.musilova@zspredmerice.cz

 

Základní škola

Spolek rodičů a přátel školy 

Od ledna školního roku 2022/2023 pomáhá naší škole Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou, z.s.

Předseda: Ing. Magdalena Šumeldová

Místopředseda: Vilma Chalupová

Pokladník: Ing. Lukáš Jirků

Zapojili jsme se do těchto projektů