ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou
ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou

Zápis do 1. třídy


Oznámení o přijetí dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023

Oznámení o přijetí

 


Informace k zápisu do prvního ročníku základní školy

– zahájení plnění školní docházky ve školním roce 2022/2023

Termín konání:

středa 13. 4. 2022 od 13:00 do 16:00

(čas je dobré si rezervovat na připraveném listu v mš)

Místo: budova školy

Kontakty: 326 313 391

e-mail školy: info@zspredmerice.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jana Musilová, jana.musilova@zspredmerice.cz

S sebou nezapomeňte

 • rodný list dítěte
 • svůj OP pro potvrzení správnosti údajů
 • doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU

Právní normy a vstup dítěte do školy

 • K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště a doporučení pediatra.
 • Zákonní zástupci žáka mají možnost volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou zařazováni žáci z obvodu školy.
 • O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na stránkách školy a na vstupních prostorách školy; rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě 15 dnů. Před rozhodnutím budou mít zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu žáka. Termín pro nahlédnutí bude zveřejněn na stránkách školy www.zspredmerice.cz
 • Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.
 • Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být podána do 31. 5. 2022 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a pediatra.
 • O odkladu školní docházky může rozhodnout ředitel školy i dodatečně v průběhu prvního pololetí po dohodě se zákonným zástupcem.
 • U zápisu škola provádí základní screening žáka. V návaznosti pak nabízí řešení případných výchovně vzdělávacích problémů formou spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti.
 • Zákonný zástupce žáka odpovídá v plném rozsahu za naplnění znění zákona v bodech o povinné školní docházce; nezahájení školní docházky pak může být dle tohoto zákona postihováno.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Horák
ředitel školy

 Budoucí prvňáčci,

 

zveme vás na ZÁPIS do 1. třídy,

který se koná 13. dubna 2022 od 13,00 hodin

 

       Naše škola vám nabízí ranní i odpolední družinu, spoustu zájmových kroužků (angličtina, keramika, sportovní hry, šikulky, taneční kroužek) a zdarma některé učební pomůcky a potřeby.

       Také organizujeme  plavecký výcvik, bruslení, divadla, výlety a různé kulturní akce. Účastníme se okrskových i okresních sportovních soutěží a podílíme se na společenských akcích obce.

 

Těší se na vás žáci a učitelé ZŠ Předměřice n. Jiz.

Zapojili jsme se do těchto projektů