ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou
ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou

Zápis do 1. třídy


Oznámení o přijetí dětí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

 

Přijatí žáci

 01/2024

 02/2024

 03/2024

 04/2024

 05/2024

 07/2024

 08/2024

 09/2024

10/2024

11/2024

12/2024

13/2024

14/2024

15/2024

16/2024

18/2024

19/2024

20/2024 

Mgr. Jiří Horák
ředitel školy

 Budoucí prvňáčci,

 

zveme vás na ZÁPIS do 1. třídy,

který se koná 10. dubna 2024 od 13,00 hodin

 

       Naše škola vám nabízí ranní i odpolední družinu, spoustu zájmových kroužků (angličtina, sportovní hry, šikulky, dramatický kroužek) a zdarma některé učební pomůcky a potřeby.

       Také organizujeme  plavecký výcvik, bruslení, divadla, výlety a různé kulturní akce. Účastníme se okrskových i okresních sportovních soutěží a podílíme se na společenských akcích obce.

 

Těší se na vás žáci a učitelé ZŠ Předměřice n. Jiz.


Informace k zápisu do prvního ročníku základní školy

– zahájení plnění školní docházky ve školním roce 2024/2025

Termín konání:

středa 10. 4. 2024 od 13:00 do 16:00

(čas je dobré si rezervovat na připraveném listu v mš)

Místo: budova školy

Kontakty: 326 313 391

e-mail školy: info@zspredmerice.cz

kontaktní osoba: Mgr. Jana Musilová, jana.musilova@zspredmerice.cz

S sebou nezapomeňte

 • rodný list dítěte
 • svůj OP pro potvrzení správnosti údajů
 • doklady o povolení k trvalému (dlouhodobému) pobytu, pokud jste občan státu mimo EU

Právní normy a vstup dítěte do školy

 • K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2024 dovrší 6 let věku; mladší děti lze přijmout pouze na doporučení příslušného poradenského pracoviště a doporučení pediatra.
 • Zákonní zástupci žáka mají možnost volit školu i mimo obvod stanovený zřizovatelem podle místa bydliště. Přednostně budou zařazováni žáci z obvodu školy.
 • Počet volných míst: 25
 • O přijetí do základní školy rozhodne ředitel školy. Seznam přijatých žáků bude zveřejněn na stránkách školy a na vstupních prostorách školy; rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě 15 dnů. Před rozhodnutím budou mít zákonní zástupci možnost nahlédnout do spisu žáka. Termín pro nahlédnutí bude zveřejněn na stránkách školy www.zspredmerice.cz
 • Proti rozhodnutí ředitele školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.
 • Zákonný zástupce žáka může žádat o odklad povinné školní docházky o jeden rok. Žádost musí být podána do 30. 4. 2024 a doplněna doporučením poradenského pracoviště a pediatra.
 • O odkladu školní docházky může rozhodnout ředitel školy i dodatečně v průběhu prvního pololetí po dohodě se zákonným zástupcem.
 • U zápisu škola provádí základní screening žáka. V návaznosti pak nabízí řešení případných výchovně vzdělávacích problémů formou spolupráce s odbornými poradenskými pracovišti.
 • Zákonný zástupce žáka odpovídá v plném rozsahu za naplnění znění zákona v bodech o povinné školní docházce; nezahájení školní docházky pak může být dle tohoto zákona postihováno.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Jiří Horák
ředitel školy

Základní škola

Spolek rodičů a přátel školy 

Od ledna školního roku 2022/2023 pomáhá naší škole Spolek rodičů a přátel ZŠ a MŠ Předměřice nad Jizerou, z.s.

Předseda: Ing. Magdalena Šumeldová

Místopředseda: Vilma Chalupová

Pokladník: Ing. Lukáš Jirků

Zapojili jsme se do těchto projektů